Ο Α. ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ