87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΤΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ''ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ''

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του Β ΒΑΤΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ''ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ''

87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΤΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ''ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ''

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ